Máy bảo quản lạnh sinh học CRFT Grant

Máy bảo quản lạnh sinh học CRFT Grant

(Controlled Rate Freeze Thaw – CRFT)

Công ty Thiết bị Ngày Nay đại diện phân phối tại Việt Nam của hãng sản xuất Grant Instruments (UK).Giới thiệu hệ thống bảo quản lạnh mới tiên tiến và sáng tạo của Grant Instruments: hệ thống đóng băng và rã đông có kiểm soát tốc độ (Controlled Rate Freeze Thaw – CRFT) không sử dụng nitơ và không chứa chất gây lạnh cho quá trình bảo quản lạnh.