Kính hiển vi phản pha gắn camera

Kính hiển vi phản pha gắn camera

Model: IS.1153-PLPHi

Hãng sản xuất: Euromex

Nước sản xuất: Hà Lan

 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương