Showing all 2 results

New

Máy đúc (vùi) mô bệnh phẩm

Hệ thống nhúng vùi mô YD-6LA

Mới

Máy đúc (vùi) mô bệnh phẩm

Máy đúc mô bệnh phẩm MPS/P1