Showing all 5 results

New

Cân phân tích - cân kỹ thuật

Cân phân tích Micro RADWAG

New

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ HPLC EX1700 với detector DAD

New

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

HỆ HPLC VỚI BƠM GRADIENT 4 KÊNH DUNG MÔI ÁP SUẤT THẤP

New

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ HPLC với bơm gradient nhị phân 2 kênh dung môi

Hệ máy sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng

Hệ sắc ký lỏng HPLC Jasco LC4000