Sản phẩm được Khuyến nghị của Ban công tác Hiệp hội các nhà độc học khí hít phải (Association of Inhalation Toxicologists - AIT) về Nghiên cứu độc tính khí dung phi lâm sàng với dược phẩm - thuốc khi hít phải, cách tính và biểu thị liều lượng chuẩn được phân phối

Hệ thống diễn tập cưỡng bức-phế dung kế hãng EMMS – Electro Medical Measurement Systems (UK) do công ty TNHH Thiết bị Ngày Nay độc quyền phân phối tại Việt Nam, Lào, Cambodia; mô hình nghiên cứu thực nghiệm đặc biệt cho phép đánh giá và áp dụng phổ biết với các loài từ chuột tới linh trưởng •Tái lặp lại phép đo phế dung chức năng phổi cổ điển •Phân tích chức năng phổi toàn diện với các mô hình cấp tính và mãn tính –  Thực hiện các giao thức phục hồi, gây mê.

Mô hình -hệ thống diễn tập cưỡng bức - phế dung kế-hô hấp ký hãng EMMS
Mô hình -hệ thống diễn tập cưỡng bức – phế dung kế-hô hấp ký hãng EMMS

Phế dung kế-mô hình hệ thống diễn tập hô hấp kí-hãng EMMS
Hệ thống thử nghiệm phơi nhiễm qua đường hô hấp IET của EMMS
Hệ thống thử nghiệm phơi nhiễm qua đường hô hấp IET của EMMS

Sản phẩm được Khuyến nghị của Ban công tác Hiệp hội các nhà độc học khí hít phải (Association of Inhalation Toxicologists – AIT) về Nghiên cứu độc tính khí dung phi lâm sàng với dược phẩm – thuốc khi hít phải, cách tính và biểu thị liều lượng chuẩn được phân phối

No products were found matching your selection.

Sản phẩm được Khuyến nghị của Ban công tác Hiệp hội các nhà độc học khí hít phải (Association of Inhalation Toxicologists - AIT) về Nghiên cứu độc tính khí dung phi lâm sàng với dược phẩm - thuốc khi hít phải, cách tính và biểu thị liều lượng chuẩn được phân phối