Lưu trữ thẻ: Tiêu chuẩn McFarland và đo nó bằng DEN-1B Grant Instrument