Lưu trữ thẻ: Tiêu chuẩn McFarland và đo nó bằng DEN-1 Grant Instrument