Lưu trữ thẻ: Mobi – Microplate Spectrophotometer ( Máy quang phổ vi thể nền đơn sắc)