Lưu trữ thẻ: Mobi – Microplate Spectrophotometer là một máy quang phổ vi tấm nền đơn sắc-định lượng axit nucleic-protein-mẫu tế bào bằng kết quả ELISA