Lưu trữ thẻ: Dòng tủ bảo quản máu: model M260KN ( 225 lít); M390KN (352 lít); M660KN-600 lít