Lưu trữ thẻ: Dòng tủ âm sâu: M180FR (175 lít)/M260FR (228 lít)/M390FR (362 lít)/M670FR-634 lít;