Lưu trữ thẻ: Tốc độ thể tích nóng chảy (MVR-Melt Volume Rate).