Lưu trữ thẻ: Rotary Microtome YD-1508A- Rotary Microtome YD-1508R- Rotary Microtome YD-2508-Rotary Microtome YD-202A- Rotary Microtome YD-202- dòng cắt tiêu bản lạnh Cryostst YD-3100;

Hãng YIDI Medical & VPĐD Việt nam

Hãng Jinhua YIDI Medical chính thức Ủy quyền cho công ty Thiết bị Ngày nay là đại diện tại Việt Nam

Hãng Jinhua YIDI Medical ký Ủy quyền duy nhất cho Công ty Thiết bị Ngày nay là đại diện chính thức tại Việt Nam GIỚI THIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC ĐỐI TÁC VÀ DẢI SẢN PHẨM CHO LĨNH VỰC GIẢI PHẪU BỆNH, MÔ HỌC DO CÔNG TY THIẾT BỊ NGÀY NAY PHÁT TRIỂN & PHÂN […]