Lưu trữ thẻ: máy quang phổ hấp thụ UV/Vis Metash UV-8000T/ UV-8000TS/ UV-9000/ V-9000A/ UV-9000S