Lưu trữ thẻ: preparation method of QuEChERS

Ứng dụng Detelogy để chuẩn bị mẫu cho phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu

Ứng dụng Detelogy để chuẩn bị mẫu cho phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong rau và trái cây Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là một thuật ngữ chung để chỉ các nguyên sinh vi lượng thuốc trừ sâu, các chất chuyển hóa độc hại, các sản phẩm thoái hóa và tạp […]